Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Παρασκευή, Νοεμβρίου 26, 2010

Το ΣΔΟΕ βάζει και άλλα λουκέτα...

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ή εµπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και διαφθοράς. Οσοι πιάνονται στα δίχτυα του θα έχουν περιθώριο πέντε ηµερών πριν την έκδοση της καταλογιστικής πράξηςγια να αντικρούσουν τα ευρήµατα τωνελεγκτικών αρχών και παρ’ ότι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα άσκησης προσφυγής εντός 30 ηµερών, σε αντιδιαστολή µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να...
«µπλοκάρουν» διά της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη την απόφαση για λουκέτο. Ηεπιχείρηση θα κατεβάζειρολά ανάλογα µετο µέγεθος της παράβασης γιαδιάστηµα έως και έξι µήνες, το Σ∆ΟΕµε ειδικές σφραγίδες καιλουκέτα θααµπαρώνει την είσοδο ενώ στη βιτρίνα της επιχείρησης θα θυροκολλείται και η απόφαση αναστολής λειτουργίας.Για την είσπραξη τωνπροστίµων που θα επιβάλλονταιπαράλληλα, θα αναλαµβάνει δράση ηεφορία του επιτηδευµατία η οποία θα µπλοκάρει και την έκδοσηαποδεικτικούφορολογικής ενηµερότητας.

Υπουργική απόφαση
Οι διαδικασίες για ταλουκέτα εξπρές από τοΣ∆ΟΕ περιγράφονταισε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου και ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδη, η οποία έρχεται µόλις λίγα 24ωρα µετά την απαίτηση της τρόικας για επιτάχυνση των µέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής. Η απόφαση µεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

1 Αρµόδιες για την επιβολή και την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων είναι οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ)

στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων διαπράχθηκε η παράβαση, ενώ αρµόδια για την είσπραξη του διοικητικού προστίµου είναι η εφορία της έδρας της επιχείρησης. 2Τουλάχιστον πέντεηµέρες πριν από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Σ∆ΟΕ καλούντους νόµιµους εκπροσώπους του νοµικού προσώπου ναυποβάλουν τις απόψεις τους.

3 Η καταλογιστική πράξηκοινοποιείται στο νοµικό πρόσωπο µε αποδεικτικό επίδοσης από υπάλληλο του Σ∆ΟΕ και εκτελείται εντός µηνός από την παρέλευση του χρόνου προσφυγής.

4Η απόφαση γιατην προσωρινή ήσε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκτελείταιαπό υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ τουλάχιστονπέντε ηµέρες µετά την κοινοποίησή της.

5 Η σφράγιση της επιχείρησηςενεργείται µε τηχρήση τωνσφραγίδων του Σ∆ΟΕ (του ελάσµατος ή των δύο µεταλλικών πλακών) και µε την τοποθέτησηδύο κλειδαριών ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου καθώς και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελµατικής εγκατάστασης. Τα κλειδιά της µίας κλειδαριάς θα βρίσκονται στην κατοχή του Σ∆ΟΕ και της άλλης στην κατοχή του νοµικού προσώπου.

6 Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται απότους συµπράξαντες υπαλλήλους και τονεκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, εφόσονπαρευρίσκεται. Σε περίπτωση πουαυτός απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει, αυτό σηµειώνεται στο πρακτικό και αντίγραφό του θυροκολλείται στην είσοδο της επιχείρησης. Αντίγραφο αποστέλλεταιστην αρµόδια ∆ΟΥενώ το πρωτότυπο τηρείται στην Υπηρεσία. Ηαποσφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας που προέβησαν στη σφράγιση παρουσίαεκπροσώπου του νοµικού προσώπου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο τηρείται στην υπηρεσία.

7 Οταν επιβάλλεται η διοικητική κύρωση του πρόσκαιρου ή οριστικού αποκλεισµού από τις δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις, η απόφασηκοινοποιείται στην αρµόδια ∆ΟΥ η οποία για τους ανωτέρω λόγους δεν θα χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας.

Η µαύρη λίστα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει ήδη από τοπερασµένοκαλοκαίρισυντάξει µαύρη λίστα επιχειρήσεων που εντοπίστηκαν µε σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και στιςοποίες προτίθετο να βάλει λουκέτο. Στο πλαίσιο αυτό,στις 9 Ιουλίου το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότιεπιβάλλονταιλουκέτα επτά ηµερών σε δέκα επιχειρήσεις τις οποίες δεν κατονόµασε. Πρακτικά, οι περισσότερες εξ αυτών δεν κατέβασαν ποτέρολά διότι µπλόκαραν τιςαποφάσειςτου υπουργείου Οικονοµικών προσφεύγοντας στη ∆ικαιοσύνη. Τώρα, αυτή η οδός διαφυγής παύει να υφίσταται και η µαύρη λίστα µε τα λουκέτα επανέρχεται στο προσκήνιο
"ΤΑ ΝΕΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών